0 products /

0

Obchodní podmínky

společnosti TRUE TRAC s.r.o., IČ 270 87 611,
se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy jednou smluvní stranou je společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 270 87 611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vl. 95315 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Podrobnější informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.true-trac.com.  

II. Výklad pojmů

1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění.

4. Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
  • osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
  • osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - podnikatelem výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě rozdílů mezi OP a kupní smlouvou má vždy přednost text smlouvy.

6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Nedílnou součást OP tvoří Reklamační řád.

7. Kupující bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných ochranných známek, značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího či dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

III. Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícímu informativním emailem na zadaný email, případně ho informuje o vyčerpání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

3. Řešení sporů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky věcně a místně příslušnými soudy ČR.

 

4. Jazyk smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě pořízení překladu textu smlouvy pro potřebu kupujícího platí, že rozhodující znění textu smlouvy je v českém jazyce.

 

5. Archivace. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto objednávku zkontrolovat a případně opravit. Tyto OP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající dobrovolně dodržuje etický kodex, který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.

 

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb používaném kupujícím.

 

IV. Bezpečnost a ochrana informací

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a subjektů s prodávajícím personálně a majetkově propojených (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách.

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

V. Ceny

1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

2.  Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

VI. Postup objednávky

1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

2. Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu na www.true-trac.com (dále jen „e-shop“)
  • elektronickou poštou na adrese objednavky@true-trac.com
 

VII. Odstoupení od smlouvy

A. Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

1. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel předá zboží.

 

2. Odstoupení a zboží je nutno zaslat na adresu:
 TRUE TRAC s.r.o.,
Dopraváků 723/1,
Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 00

3. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5. V souladu s ustanovením§ 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku prodávající informuje, že je možné se kupující- spotřebitel může obrátit se svou stížností na orgán České obchodní inspekce.

B. Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

1. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2099 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

VIII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

a. platba předem bankovním převodem,
b. platba platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,
c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné ),

2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

IX. Dodací podmínky

1.
a) Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem totožnosti
b) Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

2. Kupující - podnikatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@true-trac.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky, práva vznikající z vadného plnění

1. Záruční podmínky na zboží a práva vznikající z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  

2. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014.