0 products /

0

Podmínky užití

1. Provozovatel webových stránek.

Provozovatelem internetových stránek www.true-trac.com a (dále jen „Webové stránky“) je společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00 (dále jen Provozovatel).

2. Autorská práva a ochranné známky.

Obsah Webových stránek, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám. Jakékoliv užití Webových stránek nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora resp. vlastníka ochranné známky je zakázáno.

3. Podmínky pro užívání Webových stránek.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webových stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Webové stránky. Před užíváním těchto Webových stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

4. Osobní údaje.

V případě poskytnutí osobních údajů Provozovateli prostřednictvím elektronického formuláře a odsouhlasením podmínek Provozovatele uživatel souhlasí, aby společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00 zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Seznamte se prosím s Podmínkami správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat.

Na tomto webu také používáme cookies, malé datové soubory, které internetový prohlížeč jako Internet Explorer nebo Mozilla Firefox ukládá na Vašem počítači. Tyto soubory obsahují data, která jsou přístupná pro čtení pouze webu, který inicioval jejich vznik. Nemusíte se proto obávat, že data uložená v cookies budou přístupná neoprávněným subjektům nebo osobám. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím volby v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

5. Bezplatnost.

Přístup na stránky Webové stránky a jejich užití je bezplatné.

6. Zákaz zasahování.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

7. Informace třetích stran.

Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací a Webových stránek.

8. Odpovědnost za škody.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek.

9. Informativnost údajů.

Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

10. Změny podmínek.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

11. Účinnost podmínek.

Podmínky užívání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1.1.2014.