0 products /

0

Zákaznický servis

Etický kodex společnosti

Základní principy:

 • Profesionalita
 • Mlčenlivost
 • Čestnost
 • Odpovědnost
 • Vstřícnost

Tento Etický kodex určuje normy, závazné pro každého zaměstnance i externího spolupracovníka společnosti TRUE TRAC s.r.o. Všichni zaměstnanci, ať už stávající, nebo nově přijatí, jsou s tímto kodexem seznámeni. Porušení těchto zásad může být považováno za porušení pracovní kázně a jako takové být i postihováno.

 • Striktně dodržujeme zákony dané země i vnitřní předpisy společnosti, stejně jako morální a kulturní principy.
 • Čestnost a dodávání úplných a nezkreslených informací pokládáme za základní pilíře vztahů s klientem.
 • Dbáme na to, aby naše produkty odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům.
 • Klient má za všech okolností nárok na zdvořilý a příjemný přístup.
 • Vztahy k zaměstnancům zakládáme na úctě k důstojnosti a lidským právům každého člověka.
 • Přijímáme a povyšujeme zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou pozici bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace.
 • Zaměstnanec vždy jedná v zájmu společnosti a její dobré pověsti.
 • Zaměstnanec nesmí interní informace poskytovat třetím osobám, ani je využít k vlastnímu obohacení.
 • Zaměstnanec může vykonávat výdělečnou činnost ve shodném nebo příbuzném oboru pouze se svolením zaměstnavatele.
 • Zaměstnanec nesmí přijmout jakékoliv dary ani výhody od třetích osob, jako jsou obchodní partneři společnosti, nebo ti, kteří se jimi chtějí stát.
 • Podporujeme zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
 • Veškerá vyjádření sdělovacím prostředkům poskytuje výhradně pověřený zástupce.
 • Respektujeme zásady týmové práce, jdeme za společným cílem, spolupracujeme a důvěřujeme si.

Pokud se zaměstnanec společnosti domnívá, že došlo k porušení těchto zásad, je povinen toto oznámit svému bezprostřednímu nadřízenému, popř. pokud se zjištění přímého nadřízeného týká, oznámí případ vyšší instanci, a to bez rizika jakéhokoliv postihu. Společnost po prošetření záležitosti podnikne patřičné disciplinární kroky.